tOeKomstVouwen – Future Fold

studie 1.0 – study 1.0 – design Tamara Esseling, build by: Opgezet Spel –

Tamara Esseling en Lars Senders willen een artistiek onderzoek uitvoeren naar de herbestemming van het Rubenskasteel. Aan de hand van een residentie gaan ze in dialoog met de omwonenden van deze erfgoed locatie. Ze gaan op zoek naar verhalen uit het heden of het verleden. En – vooral – naar dromen voor de toekomst. Daarmee creëren ze een installatie waarin die toekomst zich zal ontvouwen op de fundamenten van Peter Paul Rubens, de grootmeester van de barok.

Tamara Esseling and Lars Senders aim to carry out an artistic study into the reallocation of the Rubens Castle. On the basis of their residency, they will enter into a dialogue with the local residents of this heritage site. They will look for stories from the present as well as the past. In doing so, they will create an installation in which the future will unfold on the foundations of Peter Paul Rubens, the grandmaster of the Baroque era.

STUDIE 1.O – opdrachten/assignments – uit te voeren bij de drie banken op het kasteeldomein/ to be carried out at the three benches on the castle grounds. Reflecties/tekeningen/opmerkingen mag je achterlaten in het boek dat onderaan de bank te vinden is./You may leave reflections/drawings/comments in the book found at the bottom of the bench.

BANK CONTAINER/KASTEEL

Persoon die naar de container kijkt:

 • Je ziet een moderne futuristische structuur. Stel je voor dat we in het jaar 2050 leven. Welke functie kan deze structuur voor jou hebben? Je mag jouw antwoord gerust in het boek neerschrijven.
 • Bekijk deze moderne structuur en verwijder er in gedachten een stuk uit. Wat zou je in de plaats zetten/bouwen? Je mag dit ook in het boek tekenen.

Persoon die naar het kasteel kijkt:

 • Het kasteel heeft al heel wat functies gehad. Zo diende het o.a. als buitenverblijf, staatsgevangenis en woonst. Welke functie zou jij het kasteel in 2050 geven? Laat je fantasie de vrije loop. Alles is mogelijk.
 • Bekijk het kasteel en breek in gedachten een stuk af (blok, dak, toren). Wat zou je in de plaats zetten/bouwen? Je mag dit ook in het boek tekenen

Opdrachten samen:

 • Hoe verschilt de architectuur van het kasteel met de moderne constructie waar jullie naar kijken? Wat geniet jouw voorkeur?
 • Teken in het boek de contouren van de helft van het kasteel en vul deze aan met een futuristisch element (een gebouw/een tekening/een vorm).
 • Bedenk samen 10 kernwoorden die jullie kasteel in 2050 definiëren en schrijf ze in het boek. Denk aan kleuren, ongelooflijke uitvindingen, nooit geziene functies, …

BANK MUUR/BOOMGAARD

Muur = veiligheid, bescherming, privacy, eigendomsafbakening, geluidsisolatie, esthetiek.

Tuin/boomgaard= ontspanning, rust, esthetiek, verfraaiing, voedselproductie, biodiversiteit, milieubewustzijn, sociale activiteit, luchtkwaliteit.

Beide zijn door de mens aangelegd.

Persoon die naar de muur kijkt:

 • Kijk 5 minuten naar de muur. Focus tegelijkertijd op een aantal zintuigen: luister, kijk, voel, beleef, ruik. Probeer te dagdromen en voorbij de muur te kijken en te luisteren. Na 5 minuten verander je van plaats. Na de switch bespreek je samen hoe je deze opdracht ervaren hebt.
 • Bespreek samen: zou je iets aan de twee uitzichten veranderen?
 • Extra opdracht (Marina Abramović): om te veranderen wat je ziet, moet je veranderen hoe je ziet. Knipper zo snel als je kan en draai je hoofd van links naar rechts. Wanneer je merkt dat het knipperen begint te vertragen, mag je stoppen en recht voor je kijken. Sluit vervolgens je ogen en open ze, alsof het de eerste keer is. Hou je ogen wijd open. Let op alle nieuwe details die scherp worden. Bespreek dit samen. Ervaringen mag je gerust in het boek schrijven.

Persoon die naar de boomgaard kijkt:

 • Kijk 5 minuten naar de boomgaard. Focus tegelijkertijd op een aantal zintuigen: luister, kijk, voel, beleef, ruik. Probeer te dagdromen en voorbij de bomen te kijken en te luisteren. Na 5 minuten verander je van plaats. Na de switch bespreek je samen hoe je deze opdracht ervaren hebt.
 • Bespreek samen: zou je iets aan de twee uitzichten veranderen?
 • Extra opdracht (Marina Abramović): om te veranderen wat je ziet, moet je veranderen hoe je ziet. Knipper zo snel als je kan en draai je hoofd van links naar rechts. Wanneer je merkt dat het knipperen begint te vertragen, mag je stoppen en recht voor je kijken. Sluit vervolgens je ogen en open ze, alsof het de eerste keer is. Hou je ogen wijd open. Let op alle nieuwe details die scherp worden. Bespreek dit samen. Ervaringen mag je gerust in het boek schrijven.

BANK VIJVER/HET PAVILJOEN

“De boomen wederschyn(en) in het Water bruynder/ende veel perfecter in het Water als de boomen selvde.” – Peter Paul Rubens.

Opdracht samen:

 • Een van jullie beiden wordt Peter Paul Rubens en kijkt richting het paviljoen/veld/Rubenskasteel. De andere persoon kijkt richting vijver en naar de reflectie hierin. De persoon die naar de reflectie kijkt, beschrijft de vormen die hij hierin ziet. Terwijl de persoon die de rol van Rubens op zich neemt, met deze elementen aan de slag gaat voor een schets in het boek. Tip: Kijk goed naar reflecties in het water, welke vormen zie je hierin? Zie je bomen, wolken? Je kan de vormen ook abstract beschrijven. Voeg ook een element toe dat je niet ziet. Denk bijvoorbeeld aan iets uit de toekomst, het verleden of jouw fantasie.
 • Ben je te onzeker over jouw tekentalent? Probeer dan deze makkelijke variant. Draai het boek met de ringen naar beneden. Teken bovenaan de bladzijde een stukje lucht uit 2050. Plooi het blad zo om dat je nog slechts 2 lijntjes van jouw tekening ziet. Geef het boek door aan je kompaan. Die moet nu verder tekenen, vertrekkend vanuit de twee lijntjes van het eerste deel van de tekening, en tekent het tweede deel van de lucht. Opnieuw plooien en wisselen! Tijd om de bovenkant van het kasteel te tekenen, zoals jij je inbeeldt dat die er in 2050 uit zal zien. Nog eens plooien en wisselen. Tijd voor de onderkant van het kasteel. Laatste keer plooien en wisselen! Eindigen doe je met de grond, onder het kasteel. Geef de tekening aan je buur. Plooi de bladzijde opnieuw open en bewonder samen het resultaat.

BANK CONTAINER/CASTLE

Person looking at the container:

 • You see a modern futuristic structure. Imagine we are living in the year 2050. What function could this structure have for you? Feel free to write down your answer in the book.
 • Look at this modern structure and remove a piece from it in your mind. What would you put/build in its place? You may also draw this in the book.

Person looking at the castle:

 • The castle has already had many functions. For instance, it served as a country house, state prison and residence. What function would you give the castle in 2050? Let your imagination run wild.
 • Look at the castle and break off a piece in your mind (block, roof, tower). What would you put/build in its place? You may also draw this in the book.

Assignments together:

 • How does the architecture of the castle differ from the modern construction you are looking at? Which do you prefer?
 • In the book, draw the outline of half the castle and complete it with a futuristic element (a building/a drawing/a shape).
 • Together, think of 10 key words that define your castle in 2050 and write them in the book. Think about colours, incredible inventions, never-seen-functions, …

BANK WALL/ORCHARD

Wall = security, protection, privacy, property demarcation, sound insulation, aesthetics.

Garden/ orchard= relaxation, tranquillity, aesthetics, beautification, food production, biodiversity, environmental awareness, social activity, air quality.

Both are man-made.

Person looking at the wall:

 • Look at the wall for 5 minutes. Focus simultaneously on a number of senses: listen, look, feel, experience, smell. Try to daydream and look past the wall and listen. After 5 minutes, switch places. After the switch, discuss together how you experienced this task.
 • Discuss together: would you change anything about the two views?
 • Extra assignment (Marina Abramović): to change what you see, you have to change how you see. Blink as fast as you can and turn your head from left to right. When you notice that the blinking starts to slow down, you may stop and look straight ahead. Then close your eyes and open them, as if for the first time. Keep your eyes wide open. Notice all the new details that become sharp. Discuss this together. Feel free to write experiences in the book.

Person looking at the orchard:

 • Look at the orchard for 5 minutes. Focus simultaneously on a number of senses: listen, look, feel, experience, smell. Try to daydream and look beyond the trees and listen. After 5 minutes, switch places. After the switch, discuss together how you experienced this task.
 • Discuss together: would you change anything about the two views?
 • Extra assignment (Marina Abramović): to change what you see, you have to change how you see. Blink as fast as you can and turn your head from left to right. When you notice that the blinking starts to slow down, you may stop and look straight ahead. Then close your eyes and open them, as if for the first time. Keep your eyes wide open. Notice all the new details that become sharp. Discuss this together. Feel free to write experiences in the book.

BANK WATER/TREES

“Thee shadow of a Tree is greatter in ye wtter/and more parfect the ye trees themselvers an/darker.” (The trees shine brighter in the water and much more perfectly in the water than the trees themselves.) – Peter Paul Rubens

“For me personally, history is more present in the landscape than in the castle inside.” – Klara Alen (art historian)

Assignment together:

 • One of you both becomes Peter Paul Rubens and looks towards the trees. The other person looks towards the castle and at the reflection in the castle moat. The person looking towards the castle moat describes the view. While the person taking on the role of Rubens starts working with these elements for a sketch in the book. Tip: Look carefully at the shapes of trees, reflections in the water, the clouds… Also add an element you don’t see. For example, think of something from the future, the past or your imagination.
 • Are you too insecure about your drawing talent? Then try this easy variation. Turn the book with the rings down. At the top of the page, draw a piece of sky from 2050. Fold the sheet so that only two lines of your drawing remain. Pass the book to your companion. He should now continue drawing, starting from the two lines of the first part of the drawing, and draw the second part of the sky. Fold and switch again! Time to draw the top of the castle as you imagine it will look in 2050. Fold and swap again. Time for the bottom of the castle. Last fold and swap! Finish with the ground below the castle. Give the drawing to your neighbour. Unfold the page again and admire the result together.